Gegevens­bescherming

Privacyverklaring van Schneidereit GmbH
Deze privacyverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens (hierna “Gegevens” genoemd) binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk “Online-aanbod” genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, bijvoorbeeld “Verwerking” of “Verantwoordelijke”, wordt verwezen naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Schneidereit GmbH
Kärntener Straße 19
42697 Solingen

 

Telefoon +49 (0)212 7000-0
Fax +49 (0)212 7000-54

E-Mail info@schneidereit.com

 

Algemeen directeur:
Sascha Wien

 

BTW-identificatienummer: DE 815366190
HRB 24299
Districtsrechtbank Wuppertal

Impressum: https://schneidereit.com/impressum/

 

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:
Herr Dr. Anton Peuser
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main

E-Mail: datenschutz@schneidereit.com


Aard van de verwerkte gegevens:
– Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta-/communicatiegegevens (bijv. toestelgegevens, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen Bezoekers en gebruikers van het Online-aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk “Gebruikers”).

Doel van de verwerking
– Terbeschikkingstelling van het Online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
– Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met Gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting/Marketing

Gebruikte termen
“Persoonsgegevens” vormen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “Betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Onder “Verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van Persoonsgegevens uitgevoerd wordt. De term is breed en omvat vrijwel alle vormen van dataverwerking. “Pseudonimisering”: de Verwerking van Persoonsgegevens op zodanige wijze dat de¬ Persoonsgegevens niet herleid kunnen worden tot een specifieke Betrokkene zonder dat aanvullende informatie opgenomen wordt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de Persoonsgegevens niet herleid kunnen worden tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. “Profilering”: elke geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon. Onder “Verantwoordelijke” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. “Verwerker”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Relevante rechtsgrondslagen
In overeenstemming met artikel 13 van de AVG informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrond niet in de privacyverklaring vermeld is, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming valt onder artikel 6, lid 1, sub a, en artikel 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de Verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen valt onder artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, de rechtsgrondslag voor de Verwerking met het oog op de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen valt onder artikel 6, lid 1, sub c van de AVG, en de rechtsgrondslag voor de Verwerking met het oog op de vrijwaring van onze rechtmatige belangen valt onder artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Indien vitale belangen van de Betrokkene of een andere natuurlijke persoon de Verwerking van Persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, sub d van de AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen
Overeenkomstig artikel 32 van de AVG en rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de Verwerking, alsmede van de mate van waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van Gegevens door de fysieke toegang tot Gegevens te controleren, alsmede de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de Betrokkenen uitgeoefend worden, de Gegevens gewist worden en we reageren op eventuele bedreigingen van de Gegevens. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van Persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van de gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke voorinstellingen (artikel 25 van de AVG).

Samenwerking met Verwerkers en derden
Indien wij in het kader van onze verwerking Gegevens aan andere personen en bedrijven (Verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of hen op andere wijze toegang tot de Gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke machtiging (bijv. indien de Gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, overgedragen moeten worden conform artikel 6 lid 1 sub b van de AVG voor de uitvoering van de overeenkomst), indien u daarvoor toestemming gegeven hebt, indien een wettelijke verplichting daartoe voorziet of op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. bij het inzetten van contractanten, webhosts, enz.). Indien wij derden opdracht geven om Gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde “contractafwikkelingsovereenkomst”, dan gebeurt dit op basis van artikel 28 van de AVG.

Overdrachten naar derde landen
Indien wij Gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van Gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze rechtmatige belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de Gegevens alleen verwerken in of overdragen aan een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van de AVG van toepassing zijn. Dit betekent dat de Verwerking bijvoorbeeld uitgevoerd wordt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

Rechten van de Betrokkenen
U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen of de Gegevens in kwestie al dan niet verwerkt worden en om informatie over deze Gegevens te ontvangen en om verdere informatie en een kopie van de Gegevens te ontvangen in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. In overeenstemming met artikel 16 van de AVG, hebt u het recht om te verzoeken dat de Gegevens die betrekking hebben op u, aangevuld worden, of onjuiste Gegevens die betrekking hebben op u, gecorrigeerd worden. In overeenstemming met artikel 17 van de AVG hebt u het recht om te eisen dat de Gegevens in kwestie onmiddellijk verwijderd worden, of anders, in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, om te eisen dat de Verwerking van de Gegevens beperkt wordt. U hebt het recht om te verzoeken dat de door u verstrekte Gegevens die betrekking hebben op u, aan ons ter beschikking gesteld worden conform artikel 20 van de AVG en te eisen dat deze Gegevens overgedragen worden aan andere Verantwoordelijken. Op grond van artikel 77 van de AVG hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om verleende toestemmingen te herroepen in overeenstemming met artikel 7 lid 3 van de AVG met gevolgen voor de toekomst.

Recht van verzet
U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen de toekomstige Verwerking van uw Gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG. Het verzet kan met name aangetekend worden tegen de Verwerking met het oog op direct-marketing.

Cookies en recht van verzet voor direct-marketing
Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de Gebruiker opgeslagen worden. In de cookies kunnen verschillende gegevens opgeslagen worden. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een Gebruiker (of het apparaat waarop de cookie opgeslagen is) tijdens of na zijn bezoek aan een Online-aanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “vergankelijke cookies”, zijn cookies die verwijderd worden nadat een Gebruiker een Online-aanbod verlaten heeft en zijn browser afgesloten heeft. In dergelijke cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen in een online shop of een inlogstatus opgeslagen worden. Cookies worden omschreven als “permanent” of “blijvend” als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus opgeslagen worden als de Gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Ook kunnen de interesses van de Gebruikers opgeslagen worden in een dergelijke cookie, die gebruikt wordt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Third-Party-Cookies” zijn cookies die aangeboden worden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het Online-aanbod (anders wordt het, als het alleen zijn/haar cookies betreft, “First-Party-Cookies” genoemd). We kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en verstrekken hierover informatie in ons privacybeleid. Als Gebruikers niet willen dat cookies op hun computer opgeslagen worden, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen verwijderd worden in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit Online-aanbod. Er kan voor veel van de diensten, met name in het geval van tracking, algemeen verzet aangetekend worden tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden, via de V.S.-Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ Bovendien kan het opslaan van cookies belet worden door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit Online-aanbod gebruikt kunnen worden.

Verwijdering van Gegevens
De door ons verwerkte Gegevens zullen verwijderd worden of de Verwerking ervan zal beperkt worden in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 van de AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Privacyverklaring, worden de door ons opgeslagen Gegevens verwijderd zodra ze het beoogde doel niet meer dienen en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke registratieverplichtingen. Als de Gegevens niet verwijderd worden omdat ze andere en wettelijk toegestane doeleinden dienen, wordt de Verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de Gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doeleinden verwerkt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden. Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland moeten de Gegevens met name gedurende 10 jaar bewaard worden volgens artikel 147, lid 1 van het AO, artikel 257, lid 1, nrs. 1 en 4, lid 4 van het HGB (boeken, registers, managementverslagen, boekhoudkundige stukken, handelsboeken, voor de belastingheffing relevante documenten, enz.) en 6 jaar volgens artikel 257, lid 1, nrs. 2 en 3, lid 4 van het HGB (handelsbrieven). Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk moeten de Gegevens in het bijzonder gedurende 7 jaar bewaard worden volgens artikel 132, lid 1 van de BAO (boekhoudkundige stukken, bewijsstukken/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, zakelijke documenten, staten van inkomsten en uitgaven, enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerend goed en gedurende 10 jaar in verband met documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten aan niet-ondernemers in de lidstaten van de EU en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) gebruikt wordt.

Contractuele diensten
Wij verwerken de Gegevens van onze contractuele partners en belanghebbenden, evenals van andere opdrachtgevers, klanten, cliënten of contractanten (die uniform aangeduid worden als “Medecontractanten”) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b van de AVG om hen te voorzien van onze contractuele of precontractuele diensten. De in dit verband verwerkte Gegevens, de aard, de omvang en het doel van deze Verwerking en de noodzaak van de Verwerking ervan worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie. De verwerkte Gegevens omvatten de stamgegevens van onze Medecontractanten (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis). In principe verwerken wij geen speciale categorieën van Persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van een opdracht of contractuele Verwerking. Wij verwerken de Gegevens die nodig zijn voor de rechtvaardiging en de uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de bekendmaking ervan, indien dit niet duidelijk is voor de Medecontractanten. Alleen als dit noodzakelijk is in het kader van een contract worden de Gegevens bekendgemaakt aan externe personen of bedrijven. Bij de Verwerking van de Gegevens die ons in het kader van een opdracht verstrekt worden, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever en de wettelijke voorschriften. Bij het gebruik van onze online-diensten kunnen wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikershandeling opslaan. De opslag is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, evenals de belangen van de Gebruikers bij de bescherming ervan tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze Gegevens zullen niet overgedragen worden aan derden, tenzij het noodzakelijk is om onze rechten te vervolgen in overeenstemming met artikel 6 lid 1, sub f van de AVG of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub c van de AVG. De Gegevens worden verwijderd wanneer de Gegevens het vervullen van contractuele of wettelijke zorgplichten en het afhandelen van eventuele garantie- of vergelijkbare verplichtingen niet langer dienen, waarbij de noodzaak om Gegevens te bewaren om de drie jaar getoetst wordt; anders gelden de wettelijke bewaarverplichtingen.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer
Wij verwerken Gegevens in het kader van administratieve taken, maar ook in het kader van de organisatie van onze activiteiten, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde Gegevens die we in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De basis voor de Verwerking valt onder artikel 6, lid 1, sub c van de AVG, artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Bij de Verwerking zijn klanten, belanghebbenden, zakenpartners en bezoekers van de website betrokken. Het doel van en ons belang bij de Verwerking ligt in de administratie, de financiële administratie, de kantoororganisatie, de archivering van Gegevens, dat wil zeggen taken die ertoe dienen om onze bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het verwijderen van de Gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met die van de Gegevens die in deze verwerkingsactiviteiten vermeld worden. Daarbij maken wij Gegevens bekend of dragen wij deze over aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere honorariumkantoren en betalingsdienstaanbieders. Verder slaan we Gegevens op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. We slaan deze veelal bedrijfsgerelateerde Gegevens permanent op.

Economische analyses en marktonderzoek
Om ons bedrijf economisch te runnen en om markttrends, wensen van Medecontractanten en Gebruikers te identificeren, analyseren we de Gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisatiegegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, waarbij de betrokken personen Medecontractanten, belanghebbenden, klanten, bezoekers en Gebruikers van ons Online-aanbod zijn. De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van economische evaluaties, marketing- en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde Gebruikers met Gegevens, bijvoorbeeld over de diensten die zij gebruikt hebben. De analyses zijn noodzakelijk om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en ons aanbod en de bedrijfsvoering te optimaliseren. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern bekend gemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden. Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij opzegging door de Gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, zo niet, na twee jaar na de beëindiging van het contract. Voor het overige worden de macro-economische analyses en algemene trendbepalingen zoveel mogelijk anoniem opgemaakt.

Informatie over gegevensbescherming in de sollicitatieprocedure
Wij verwerken de Gegevens van de kandidaat uitsluitend voor het doel en binnen de reikwijdte van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De Gegevens van de kandidaat worden verwerkt met het oog op het nakomen van onze (pre-)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure conform artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, artikel 6, lid 1, sub f van de AVG als de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van wettelijke procedures (in Duitsland geldt bovendien artikel 26 van de GDPR). De sollicitatieprocedure vereist dat de kandidaten ons hun sollicitatiegegevens verstrekken. Als wij een online formulier aanbieden, worden de benodigde Gegevens van de kandidaat als zodanig gemarkeerd, anders worden deze afgeleid uit de functieomschrijving en bevatten ze in principe Persoonsgegevens, post- en contactadressen en de documenten die bij de sollicitatie horen, zoals de sollicitatiebrief, CV en diploma’s. Daarnaast kunnen kandidaten ons vrijwillig voorzien van aanvullende informatie. Door hun aanvraag bij ons in te dienen, stemmen de kandidaten in met de Verwerking van hun Gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de aard en de reikwijdte die in deze Privacyverklaring beschreven zijn. Voor zover bijzondere categorieën van Persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG vrijwillig meegedeeld worden in het kader van de sollicitatieprocedure, wordt de Verwerking ervan bovendien uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub b van de AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals bijv. invaliditeit of etnische afkomst). Voor zover bijzondere categorieën van Persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG in het kader van de sollicitatieprocedure aan de kandidaten gevraagd worden, vindt de Verwerking ervan ook plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub a van de AVG (bijv. gezondheidsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep). Indien voorzien, kunnen de kandidaten hun kandidatuurstelling opsturen via een online formulier op onze website. De Gegevens worden in gecodeerde vorm aan ons overgedragen volgens de stand van de techniek.
Kandidaten kunnen ons ook per e-mail solliciteren. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet in gecodeerde vorm verzonden worden en dat de kandidaten er zelf voor moeten zorgen dat ze gecodeerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de overdrachtswijze van de kandidaatstelling tussen de afzender en de ontvanger op onze server en raden daarom aan om een online formulier of postverzending te gebruiken. De kandidaten hebben nog steeds de mogelijkheid om hun kandidaatstelling per post naar ons te sturen in plaats van via het online formulier en de e-mail. De door de kandidaten verstrekte Gegevens kunnen door ons verwerkt worden ten behoeve van de arbeidsrelatie in geval van een geslaagde sollicitatie. In het andere geval worden de Gegevens van de kandidaten verwijderd als de sollicitatie niet succesvol geweest is. De Gegevens van de kandidaten worden ook verwijderd als een kandidaatstelling ingetrokken wordt, wat de kandidaten te allen tijde vrij staat te doen. Onder voorbehoud van een gerechtvaardigde herroeping door de kandidaten, zal de verwijdering plaatsvinden na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat we eventuele vervolgvragen met betrekking tot de kandidaatstelling kunnen beantwoorden en onze bewijsverplichtingen uit hoofde van de Wet inzake gelijke behandeling kunnen nakomen. De facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de vereisten van de belastingwetgeving.

Opmerkingen en bijdragen
Als Gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen gedurende 7 dagen opgeslagen worden op basis van onze rechtmatige belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Dit voor onze veiligheid in het geval iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we zelf vervolgd worden voor de opmerking of bijdrage en hebebn we er dus belang bij om de identiteit van de auteur te achterhalen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om, op basis van onze rechtmatige belangen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, om de Gegevens die door de Gebruikers verstrekt worden te verwerken met het oog op de opsporing van spam. De Gegevens die in het kader van de opmerkingen en bijdragen verstrekt worden, worden door ons permanent opgeslagen totdat de Gebruiker zich daartegen verzet.

Akismet spambestrijding
Ons Online-aanbod maakt gebruik van de service “Akismet”, die aangeboden wordt door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, V.S.A. Het gebruik is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Met behulp van deze dienst worden commentaren van echte mensen onderscheiden van spamcommentaren. Voor dit doel worden alle commentaargegevens naar een server in de V.S. gestuurd, waar ze voor vergelijkingsdoeleinden gedurende vier dagen geanalyseerd en opgeslagen worden. Als een opmerking als spam geclassificeerd is, worden de Gegevens na deze periode opgeslagen. Deze Gegevens omvatten de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van het commentaar, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van invoer. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van informatie door Akismet verwijzen wij u naar het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/. Gebruikers mogen pseudoniemen gebruiken, of zich onthouden van het invoeren van hun naam of e-mailadres. U kunt de overdracht van Gegevens volledig beletten door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem. Dat zou jammer zijn, maar helaas zien we geen andere alternatieven die zo doeltreffend zijn.

Contact opnemen
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de Gegevens van de Gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van de contactaanvraag en de Verwerking ervan in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. De Gegevens van de Gebruiker kunnen opgeslagen worden in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbaar onderzoekssysteem. We zullen de Gegevens schrappen als ze niet meer nodig zijn. We herzien de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Hosting en e-mailing
De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte- en databasediensten, e-mailing, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we inzetten voor de exploitatie van dit Online-aanbod. Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers van dit Online-aanbod op basis van onze rechtmatige belangen ten behoeve van een efficiënte en veilige voorziening van dit Online-aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f van de AVG in combinatie met artikel 28 van de AVG (sluiten van een contractafwikkelingsovereenkomst).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
Wij, of onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze rechtmatige belangen zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen Gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de Gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en de verzoekende provider. Om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude op te helderen) wordt de logboekinformatie gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is als bewijsvoering, worden niet verwijderd totdat het betreffende incident definitief opgehelderd is.

Webanalyse met behulp van Matomo (voorheen Piwik)
Omvang van de Verwerking van Persoonsgegevens:
We gebruiken de software “Matomo” (www.matomo.org)
op deze website, een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. De software plaatst een cookie (een tekstbestand) op uw computer om uw browser te herkennen. Als subpagina’s van onze website worden bezocht, worden de volgende Gegevens opgeslagen:

– het IP-adres van de Gebruiker, waarbij de laatste twee bytes weggelaten worden (geanonimiseerd) – de bezochte subpagina en het tijdstip van de oproep – de pagina van waaruit de Gebruiker onze website bereikt heeft (referrer of verwijzer) – welke browser met welke plugins, welk besturingssysteem en welke schermresolutie gebruikt wordt – de verblijfsduur op de website – de pagina’s die vanaf de bezochte subpagina opgeroepen worden
De Gegevens die met Matomo verzameld worden, worden op onze eigen servers opgeslagen. Ze worden niet aan derden overgedragen.


Rechtsgrondslag

De rechtsgrond voor de Verwerking van Persoonsgegevens via Matomo valt onder artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.


Doel van de gegevensverwerking
Wij hebben de Gegevens nodig om het surfgedrag van de Gebruiker te analyseren en om informatie te verkrijgen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van de website. Dit stelt ons in staat om de website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te optimaliseren. Deze doeleinden vormen ons rechtmatig belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Door het IP-adres te anonimiseren, houden wij rekening met het belang van de Gebruiker in de bescherming van Persoonsgegevens. De Gegevens zullen nooit worden gebruikt om de Gebruiker van de website persoonlijk te identificeren en niet worden samengevoegd met andere Gegevens.

Bewaartermijn:
De Gegevens worden verwijderd wanneer ze onze doeleinden niet langer dienen.

Recht van verzet
Er zijn drie manieren om verzet aan te tekenen tegen de registratie van Gegevens op de hierboven beschreven wijze:

 1. U kunt beletten dat cookies in uw browser bewaard worden. Dit betekent echter dat u sommige functies van onze website die identificatie vereisen (winkelwagen, bestellingen, persoonlijke instellingen, enz.) mogelijk niet meer kunt gebruiken.
 2. U kunt de instelling “Do-not-Track” in uw browser activeren. Ons Matomo-systeem is zodoende geconfigureerd om deze instelling te respecteren.
 3. U kunt met een muisklik onderaan een zogenaamde opt-out-cookie aanmaken, die twee jaar geldig is. Dit heeft als gevolg dat Matomo uw verdere bezoeken niet zal registreren. Houd er echter rekening mee dat de opt-out-cookie wordt verwijderd als u alle cookies verwijdert.Online aanwezigheid op sociale media
Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, belanghebbenden en Gebruikers die er actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing. Tenzij anders vermeld in onze Privacyverklaring, verwerken wij de Gegevens van de Gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren over onze online aanwezigheden of door ons berichten te sturen.

Dienstenintegratie en inhoud van derden
Binnen ons Online-aanbod gebruiken wij, op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons Online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG), inhoud of dienstenaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als “Content”). Hierbij wordt er altijd vanuit gegaan dat de externe aanbieders van deze Content op de hoogte zijn van het IP-adres van de Gebruikers, omdat zij zonder het IP-adres de Content niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig om deze Content weer te geven. Wij streven ernaar om alleen die Content te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres uitsluitend gebruiken om de Content te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “Web Beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen gebruikt worden om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook opgeslagen worden in cookies op het apparaat van de Gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere details over het gebruik van ons Online-aanbod, en kan ook gekoppeld worden aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Google ReCaptcha
Wij integreren de functie voor het detecteren van bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van Gegevens in online formulieren (“ReCaptcha”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.A. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
Wij integreren de kaarten van de “Google Maps”-dienst van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.A. De verwerkte Gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de Gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming verzameld kunnen worden (meestal in het kader van de instellingen van hun gsm’s). De Gegevens kunnen in de Verenigde Staten verwerkt worden. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Privacyverklaring van Schneidereit Finance GmbH Met de volgende informatie willen wij u een overzicht geven van de Verwerking van uw Persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van de wet op de gegevensbescherming. Welke Gegevens in detail verwerkt worden en op welke manier ze gebruikt worden, hangt grotendeels af van de gevraagde of overeengekomen diensten.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?
   De verantwoordelijke vestiging is:
   Schneidereit Finance GmbH
   Kärntener Str. 19
   42697 Solingen
   Telefoon: (0212) 7000 – 900
   Fax: (0221) 57908 – 9126
   E-mailadres: info@schneidereit-finance.de
   Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via:
   Schneidereit Finance GmbH
   Functionaris voor gegevensbescherming
   Kamekestraße 2-8
   50672 Keulen
   Telefoon: (0221) 57908 – 0
   Fax: (0221) 57908 – 9126
   E-mailadres: datenschutz@schneidereit-finance.de

 

 1. Welke bronnen en Gegevens gebruiken we? Wij verwerken de Persoonsgegevens die wij van onze klanten ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken wij – voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten – Persoonsgegevens die wij op geoorloofde wijze verkrijgen uit publiek toegankelijke bronnen (bijv. debiteurenregisters, bewonersregisters, kadasters, handels- en verenigingsregisters, pers, internet) of die rechtmatig aan ons verstrekt worden door andere bedrijven van de abc-groep of door andere derden (bijv. door een kredietinformatiebureau of – in het kader van factoring – door onze gelieerde klant). Relevante Persoonsgegevens zijn Persoonsgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), legitimatiegegevens (bijv. identiteitskaartgegevens) en authenticatiegegevens (bijv. een specimen van de handtekening). Daarnaast kunnen dit ook ordergegevens zijn (bijv. betalingsopdracht), Gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen (bijv. omzetgegevens bij betalingstransacties), informatie over uw financiële situatie (bijv. kredietwaardigheidsgegevens, score-/waarderingsgegevens, herkomst van activa), reclame- en verkoopgegevens (inclusief advertentiescores), documentatiegegevens¬ (bijv. gespreksdocumentatie, bezoekverslag) en andere Gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

 2. Voor welk doel verwerken wij uw Gegevens (doel van de Verwerking) en op welke rechtsgrondslag? Wij verwerken Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming:
 3.  
 4. Voor het nakomen van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). De Gegevens worden verwerkt voor het verlenen van financiële diensten in het kader van de uitvoering van onze klantencontracten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek uitgevoerd worden. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn voornamelijk gebaseerd op het specifieke product (bijv. leasing, huur, huurkoop, factoring) en kunnen onder meer behoeftenanalyses, advies en herfinanciering omvatten. Nadere bijzonderheden over de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de desbetreffende contractdocumenten en -voorwaarden.
 5.  
 6. In het kader van de belangenafweging (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG).


Wij verwerken uw Gegevens, voor zover nodig, buiten de feitelijke uitvoering van de overeenkomst om, ter bescherming van de rechtmatige belangen van ons of van derden. Voorbeelden:

Consultatie van en gegevensuitwisseling met kredietagentschappen (bijv. Creditreform) om de kredietwaardigheids- of debiteurenrisico’s te bepalen,
— Controle en optimalisatie van procedures voor behoeftenanalyse ten behoeve van direct klantcontact,
— Reclameadvertenties of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar gemaakt hebt tegen het gebruik van uw Gegevens,
— Validatie van juridische claims en verdediging bij juridische geschillen,
— Garantie IT-beveiliging en IT-werking van de bank,
— Preventie en opheldering van strafbare feiten,
— Middelen voor het bedrijfsmanagement en de verdere ontwikkeling van diensten en producten,


Risicomanagement binnen de abc-groep

 1. Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 sub a van de AVG)

Indien u ons toestemming gegeven hebt voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijv. evaluatie van¬ betalingstransactiegegevens voor marketingdoeleinden), is de rechtmatigheid van deze Verwerking gebaseerd op uw toestemming. Een verleende toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, werden verstrekt. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte Gegevens tot aan de herroeping.

 1. Als gevolg van wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, sub c van de AVG), of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1, sub e van de AVG) zijn wij als financiële dienstverlener bovendien onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten (bijv. de Duitse wet op het kredietwezen, de antiwitwaswetgeving, de belastingwetgeving) en regelgevende vereisten (bijv. de Europese Centrale Bank, de Europese toezichthouder voor het bankwezen, de Deutsche Bundesbank en de Duitse toezichthouder voor het bankwezen). De doeleinden van de Verwerking omvatten onder andere kredietwaardigheidsbeoordeling, identiteits- en leeftijdscontrole, fraude- en witwaspreventie, naleving van de fiscale controle- en meldingsverplichtingen, alsmede de evaluatie en controle van risico’s binnen Schneidereit Finance GmbH en binnen de abc-groep.
 2. Wie ontvangt mijn Gegevens?

Binnen ons bedrijf wordt toegang tot uw Gegevens verleend aan de afdelingen die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Dienstverleners en plaatsvervangers die bij ons in dienst zijn, kunnen voor deze doeleinden ook Gegevens ontvangen als zij zich verplichten tot geheimhouding. Dit zijn bedrijven in de volgende categorieën: kredietdiensten, IT-diensten, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incassodiensten, advies- en consultancydiensten, en verkoop- en marketingdiensten.
Met betrekking tot het overdragen van Gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf dient allereerst opgemerkt te worden dat wij alle klantgerelateerde feiten en evaluaties waarvan wij kennis nemen als vertrouwelijk behandelen. We mogen alleen informatie over u overdragen als dit wettelijk verplicht is of als u toestemming gegeven hebt. Onder deze voorwaarden kunnen de ontvangers van Persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn:


 1. Overheidsorganen en -instellingen (bijv. Deutsche Bundesbank, de Duitse toezichthouder voor het bankwezen, de Europese toezichthouder voor het bankwezen, de Europese Centrale Bank, financiële autoriteiten, strafrechtelijke vervolgingsinstanties) in geval van een wettelijke of ambtelijke verplichting.
  b. Andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners of vergelijkbare instellingen waaraan wij Persoonsgegevens overdragen om de zakelijke relatie met u ten uitvoer te brengen, afhankelijk van het contract, bijvoorbeeld correspondentbanken, herfinancieringsinstellingen, kredietverzekeraars, speurdiensten, kredietreferentiebureaus, in het bijzonder Gegevensoverdracht aan Creditreform Boniversum GmbH:
  In het kader van ons bedrijfsmodel Factoring dragen wij Gegevens over aan het kredietinformatiebureau Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, (hierna Boniversum genoemd) met betrekking tot de aanvraag, de opneming, de afwikkeling en beëindiging van de zakelijke relatie zoals overeengekomen.
  Los daarvan zullen we ook Gegevens aan Boniversum rapporteren als gevolg van niet-contractueel of frauduleus gedrag. Deze meldingen mogen alleen gedaan worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover dit toegestaan is na afweging van alle betrokken belangen.
  Boniversum bewaart de Gegevens en draagt ze over aan haar medecontractanten op de Europese interne markt om hen te voorzien van informatie voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. De medecontractanten van Boniversum zijn voornamelijk kredietinstellingen, maar ook creditcard- en leasemaatschappijen. Daarnaast verstrekt Boniversum ook informatie aan handels-, telecommunicatie- en andere bedrijven die diensten en leveringen tegen krediet verstrekken. Boniversum stelt alleen Gegevens ter beschikking als een rechtmatig belang hierin in individuele gevallen op geloofwaardige wijze aangetoond is.
  Boniversum verstrekt adresgegevens voor de identificatie van de debiteur. Bij het verstrekken van informatie kan Boniversum haar medecontractanten bovendien een waarschijnlijkheidswaarde meegeven die berekend wordt op basis van haar database voor de beoordeling van het kredietrisico (scoreprocedure).
  Meer informatie over de activiteiten van Boniversum kunt u vinden op het informatieblad van Boniversum (EU-AVG) of online op www.boniversum.de/EU-DSGVO.
  c. Andere bedrijven in de abc-groep voor risicobeheerdoeleinden op basis van wettelijke of officiële verplichtingen.
 2. Andere ontvangers van Gegevens kunnen entiteiten betreffen waarvoor u ons toestemming gegeven hebt om Gegevens over te dragen.
  5. Worden de Gegevens overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie?
  Gegevens worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) in zoverre

  dat nodig is om uw orders uit te voeren (bijv. Betalingsopdrachten),

  dit wettelijk verplicht is (bijv. fiscale rapportageverplichtingen) of

  u ons uw toestemming gegeven hebt.
  6. Hoe lang worden mijn Gegevens bewaard?
  Wij verwerken en bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Opgemerkt moet worden dat onze zakelijke relatie een verbintenis op lange termijn is die bedoeld is om jarenlang stand te houden.
  Indien de Gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke –¬ verdere Verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

  Voldoen aan commerciële en fiscale bewaarverplichtingen: Daarbij moet gedacht worden aan Het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), het Duitse fiscale wetboek (AO), de Duitse wet op het bankwezen (KWG) en de wet op het witwassen van geld (GwG). De bewaartermijnen of documentatie die daarin vastgelegd zijn, bedragen twee tot tien jaar.

  Bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften. Volgens §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn 3 jaar bedraagt.
  7. Welke privacyrechten heb ik?
  Elke Betrokkene heeft het recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de AVG, het recht op correctie overeenkomstig artikel 16 van de AVG, het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de Verwerking overeenkomstig artikel 18 van de AVG, het recht op verzet overeenkomstig artikel 21 van de AVG en het recht op gegevensoverdracht¬ overeenkomstig artikel 20 van de AVG. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen van de artikelen 34 en 35 van de GDPR van toepassing. Bovendien is er een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de AVG i.v.m. artikel 19 van de GDPR).
  U kunt uw toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons vóór de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018, werden verstrekt. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen effectief is voor de toekomst. Verwerkingshandelingen die voor de herroeping plaatsvonden, worden hierdoor niet beïnvloed.
  8. Ben ik verplicht om Gegevens te verstrekken?
  In het kader van onze zakelijke relatie dient u ons de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze Gegevens kunnen wij het contract met u over het algemeen niet afsluiten of uitvoeren.
  In het bijzonder zijn wij op grond van de bepalingen van de witwaswetgeving¬ verplicht om u te identificeren door middel van uw identificatiebewijs voordat de zakelijke relatie aangegaan wordt en om uw naam, geboorteplaats en -datum,¬ nationaliteit, adres en identificatiegegevens te verzamelen en vast te leggen. Om ons in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, dient u ons de benodigde informatie en documenten te verstrekken in overeenstemming met de antiwitwaswetgeving en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die zich voordoen in de loop van de zakelijke relatie. Als u ons de nodige informatie en documenten niet verstrekt, is het mogelijk dat wij de door u gevraagde zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.
  9. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
  Wij maken in principe geen gebruik van een volledig geautomatiseerd besluitvormingsproces overeenkomstig artikel 22 van de AVG om de zakelijke relatie vast te stellen en uit te voeren. Indien wij in individuele gevallen gebruik maken van deze procedures, zullen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte stellen indien dit wettelijk verplicht is.
  10. Vindt er profilering plaats?
  Wij verwerken uw Gegevens gedeeltelijk automatisch met het oog op de evaluatie van bepaalde persoonlijke aspecten (profilering). Wij maken bijvoorbeeld gebruik van profilering in de volgende gevallen:
  op grond van wet- en regelgeving zijn wij verplicht om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en strafbare feiten die een bedreiging vormen voor het vermogen, te bestrijden. In dit kader voeren we ook gegevensanalyses uit (bijvoorbeeld in het betalingsverkeer). Deze maatregelen dienen ook om u te beschermen.

  We gebruiken evaluatie-instrumenten om u gericht te informeren en te adviseren over producten. Deze maken het mogelijk om communicatie en reclame op maat te maken, inclusief markt- en opinieonderzoek.

  We gebruiken scores om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Dit houdt in dat de waarschijnlijkheid berekend wordt waarmee een klant aan zijn¬ betalingsverplichtingen volgens het contract zal voldoen. De berekening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op inkomsten, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van het dienstverband, ervaring uit de vorige zakenrelatie, contractuele terugbetaling van eerdere leningen en informatie van kredietagentschappen. De score is gebaseerd op een wiskundig-statistisch erkende en bewezen procedure. De berekende scorewaarden ondersteunen ons bij het nemen van beslissingen in het¬ kader van producttransacties en zijn opgenomen in ons doorlopend risicomanagement.Informatie over uw recht van verzet
Overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG)

  1. Recht van bezwaar per geval: U hebt het recht om op grond van artikel 6, lid 1, sub e van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de Verwerking van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben; dit geldt ook voor het opstellen van profielen in de zin van artikel 4, lid 4 van de AVG¬ op basis van deze bepaling. Indien u verzet aantekent, zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de Verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de Verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

 1. Recht van verzet tegen de Verwerking van Gegevens voor direct marketing: In individuele gevallen verwerken wij uw Persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op dergelijke direct marketing, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u verzet aantekent tegen de Verwerking voor direct marketing, zullen wij uw¬ Persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerken.
  Het verzet kan zonder enige formaliteit ingediend worden en dient zo mogelijk gericht te worden aan:
  datenschutz@schneidereit-finance.de

© Schneidereit Professional. Alle rechten voorbehouden..